Praktische informatie

Bij afwezigheid kunt u een mail sturen naar info@fysiotjallingsmits.nl of een boodschap inspreken (tel. 0223-693814 of 06-82792705) op het antwoordapparaat. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

 

 

Huisregels

 

Neem tijdens je eerste afspraak je identiteitsbewijs mee. In verband met de privacy is het niet toegestaan de behandelkamers te betreden zonder je fysiotherapeut. Wij verzoeken je om een handdoek of badlaken mee te nemen bij elke behandeling. Draag in het geval van oefentherapie kleding waar je gemakkelijk in kunt bewegen en neem sportschoenen mee die alleen binnen gedragen worden. Wij hanteren geen wachttijdenbeleid, wat betekent dat wij er op toe zien dat je binnen een week een afspraak hebt. Je dient zelf toezicht te houden op je persoonlijke eigendommen. De directie van Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of diefstal van je eigendommen.

 

Behandeling

 

Tijdens de intake kun je je klachten, vragen en doelstellingen bespreken: “Waarin ben je nu beperkt en wat wil je weer graag kunnen doen”. Na het gesprek en een lichamelijk onderzoek zal jou fysiotherapeut de behandeling starten. Het is mogelijk dat een eventuele stagiair aanwezig is bij je behandeling. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je dit aangeven bij je fysiotherapeut.

 

Klachtenprocedure

 

Indien je een klacht hebt over je behandeling of mogelijk andere zaken die onze praktijk betreffen, dan kun je dit met je behandelend fysiotherapeut bespreken of, indien door jou gewenst, met een van de andere fysiotherapeuten. Ook kun je je klacht telefonisch of per mail indienen bij ons secretariaat. Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij een kwaliteitsregister, waarin de klachtenprocedure beschreven is.

 

Ideeën

 

Wij zijn benieuwd hoe je onze dienstverlening ervaart en staan open voor verbeteringen. Heb je een suggestie dan kun je hiervoor terecht bij je fysiotherapeut of ons secretariaat.

 

Tevredenheidsonderzoek

 

Wij stellen het erg op prijs wanneer je meedoet aan tevredenheidsonderzoek. Na afronding van je behandeling kan je hiervoor worden uitgenodigd per mail. Ook waarderen wij iedere beoordeling voor onze service bij zorgkaart Nederland https://www.zorgkaartnederland.nl/

 

Betalingsafspraken

 

Een afzegging dient ten minste 24 uur voor de afgesproken behandeling te worden doorgegeven. Indien niet tijdig afgezegd, behoudt Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits zich het recht voor om 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen. Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Je bent zelf verantwoordelijk voor de maximale vergoeding voor fysiotherapie vanuit de zorgverzekeraar. Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits is niet verantwoordelijk voor de overschrijding hiervan. Je dient zelf toe te zien op het aantal behandelingen dat door je verzekering wordt gedekt. Als de behandelingen niet door je zorgverzekeraar worden uitbetaald zal Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits de factuur rechtstreeks aan jou sturen. Tenzij anders is overeengekomen dienen alle facturen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn betaald. Bezwaar dien je binnen 7 dagen na dagtekening schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

 

Privacy policy

 

Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze “Privacy Policy” willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Policy vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

 

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Burger Service Nummer;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid.

 

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Burger Service Nummer;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

 

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

 

Je persoonsgegevens worden door Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapiepraktijk Tjalling Smits van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan hebt je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op! (Zie de button “Contact”)